Národ.sk Dejiny Slovenov
Horali sú slovenský kmeň! PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal SNJ   
01.12.2009 17:58

Rozhovor so Štefanom Štefánikom.

Pán Štefánik, niektorí poľskí etnológovia tvrdia, že Horali, či górali sú etnografická skupina poľského, nie slovenského národa, a dokazujú to najmä zachovaním nosoviek, ktoré sa zo staroslovenčiny udržali iba v poľštine. Prečo SNJ a Vy osobne považujete Horalov za Slovenov a nie za Poliakov ?

Viete, ja nie som etnológ ani etnograf, som Horal. A ako Horal tvrdím, sme súčasť, neoddeliteľná súčasť slovenského národa ! Argumenty s nosovkami samozrejme nezohľadňujú celú gramatickú štruktúru horalských nárečí, ktorá je slovenská. Rovnako nezohľadňujú, že staroslovenčina nosovky mala. Je pravda, že ako v spisovnom jazyku ostali nosovky iba v poľštine, ale ostali pritom v mnohých slovenských nárečiach, ktoré sú od seba geograficky vzdialené natoľko, že nemožno ani uvažovať o ich náležitosti k Poliakom. Okrem toho, otázka znie aj tak, od koho Poliaci odvodili svoj jazyk ? A samí Poľskí jazykovedci v roku 1996 na slavistickom kongrese označili staroslovenčinu za slovenský jazyk, od ktorého sú odvodené ostatné slovanské jazyky.

Čítajte viac...
 
Ako hodnotia tzv. "SNP" historici a politici? PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Ján Hodúr   
16.10.2009 21:26

Téma Slovenské národné povstanie, ktorého 65. výročie sme si nedávno pripomenuli vyvoláva aj po uplynutí vyše šiestich desaťročí živú diskusiu v našej spoločnosti. Väčšina našich súčasných historikov a politikov zdôrazňuje význam tejto historickej udalosti pre náš národ, ktorá podľa slov historika Martina Lacka, „i keď nesplnila svoj základný cieľ – udržať slobodné územie do príchodu Sovietov - nepochybne svoj význam mala. Ukázala, že ani Slováci nestoja bokom od európskeho diania a chcú i za cenu vlastných obetí aktívne prispieť k porážke nacizmu, ukončeniu vojny, v ktorej krvácali aj oni.“ Toto na prvý pohľad celkom objektívne tvrdenie však pri hlbšej analýze vyvoláva isté pochybnosti.

Čítajte viac...
 
Poslední Habsburgovci a Slovensko PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Slavomír Hromada   
14.10.2009 17:41

František Ferdinand sa stal následníkom trónu po samovražde syna Františka Jozefa – Rudolfa. Bol teda synovcom kráľa a cisára Františka Jozefa. Nečakané dedičstvo po vojvodovi z Modeny, ktorým sa finančne povzniesol nad ostatných arcivojvodov, mu prinieslo aj ďalšie šľachtické meno – Este.

Čítajte viac...
 
Zamlčané fakty o tzv. SNP PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Ján Slanský   
01.09.2009 18:01

Pred nedávnom sme si pripomenuli 65. výročie vypuknutia tzv. SNP, ktoré je považované súčasným premiérom R. Ficom za jeden z najvýznamnejších dejinných okamihov nášho národa. Zahanbiť sa nenechal ani arogantný predseda NR SR P. Paška, ktorý otvorene vyhlásil, že mať iný názor na udalosti v SNP je „zločin“. Títo páni sa zrejme v opitosti mocou pozabudli kdesi v 50.tych rokoch, keď sa ich súdruhovia snažili implantovať na Slovensku socializmus, ktorý mal byť predpolím pre utopistickú komunistickú spoločnosť. Oslavy výročia tzv. SNP narušilo zlé počasie, veď už asi ani samé nebesá sa nemohli dívať na tú jednostrannosť a neobjektivitu „oslavujúcich“. Keďže zazneli výhradne argumenty za SNP a boli odsudzované len zločiny okupačných síl, prípadne kroky vtedajšej slovenskej vlády, nezaškodí si pripomenúť aj najvýznamnejšie zločiny povstalcov a partizánov pri „oslobodzovaní“ Slovenska a jeho následnom začlenení do Československa a nastoleniu komunizmu, proti vôli väčšiny národa. Za tieto zločiny nebol dosiaľ nikto potrestaný, aj keď zločiny proti ľudskosti sú nepremlčateľné. Pri príležitosti tohto smutného výročia národný umelec Ján Slanský napísal báseň o obetiach SNP:

Čítajte viac...
 
Preventívna vojna Nemecka proti ZSSR? PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Ján Hodúr   
11.08.2009 19:28

Od vypuknutia vojny medzi Nemeckom a ZSSR síce uplynulo už 68 rokov, ale táto historická udalosť budí stále záujem bádateľov a laikov, ktorí sa usilujú vysvetliť príčiny vypuknutia tejto vojny a jej význam pre ďalší vývoj 2. svetovej vojny. I keď sa názory historikov v zásade zhodujú v tom, že Nemecko vyvolalo tento vojnový konflikt so zámerom rozšíriť územie svojho vplyvu vo východnej Európe a zabrániť tak šíreniu boľševizmu, predsa sa málo píše o niektorých okolnostiach vypuknutia tejto vojny. Vo svojom príspevku sa pokúsim načrtnúť tieto aspekty, aby som poukázal na Stalinove zámery pri vypuknutí 2. svetovej vojny.

Čítajte viac...
 
Retribučný proces s prof. V. Tukom PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Ján Hodúr   
06.08.2009 07:44

Ako už z názvu vyplýva, témou môjho príspevku bude proces s bývalým predsedom slovenskej vlády Vojtechom Tukom, ktorý prebiehal na Národnom súde v Bratislave v dňoch 30. júla až 15. augusta 1946. Okrem slovenských periodík sa mu venovali aj české noviny Národní osvobození, ktoré vychádzali v povojnovom období. Na úvod je potrebné povedať, že tomuto procesu nebola dosiaľ venovaná taká pozornosť zo strany historikov ako napríklad procesu s prezidentom 1. SR Jozefom Tisom, hoci by si to osobnosť a zásluhy V. Tuku pri vzniku nášho štátu zaslúžila. Dôvody tohto nezáujmu môžeme hľadať v jeho nekompromisnej politike voči nepriateľom slovenského národa, kedy ako predseda vlády spolupracoval s Nemcami v riešení židovskej otázky. Ako uvidíme jeho radikálne postoje v tejto otázke sa mu neskôr stali osudnými, za čo nesie zodpovednosť povojnová garnitúra, ktorá nebrala ohľad na jeho vek a zdravotný stav. Ale poďme po poriadku.

Čítajte viac...
 
Slovenské mince počas 1. SR PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Slavomír Hromada   
03.08.2009 08:14

Po vzniku Slovenskej republiky 14.3.1939 bolo nutné ustanoviť i novú, vlastnú slovenskú menu, ktorá mala vystriedať dovtedajšiu československú korunu. Istý čas boli v obehu staré československé koruny, pokým ich nenahradila Koruna slovenská (Ks). Prvými mincami novej meny, vyrazenými a danými do obehu už v roku 1939 bol 10 haliernik zo zliatiny medi a zinku s vyobrazením Bratislavy s hradom a podhradím a 5 korunová niklová minca na rube s portrétom otca národa - Andreja Hlinku a heslom: „Za Boha život, za národ slobodu!“ Na všetkých minciach bol reverz rovnaký – slovenský štátny znak s nápisom „Slovenská republika“ a letopočtom razby.

Čítajte viac...
 
Prečo sa stal zo Slováka Sloven? PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Stanislav Pánis   
18.07.2009 08:58

Nemala by otázka stáť opačne? Prečo sa zo Slovena stal Slovák? Za odpoveďou musíme ísť do ďalekej histórie slovenského národa. Predtým však, pre lepšie pochopenie, musíme svoju úvahu podporiť pretrvávajúcim najdôveryhodnejším faktom. Územie, štát, krajina, v ktorej náš národ žije, sa volá Sloven-sko. Ženy, ktoré tisícročia rodili nové a nové pokolenia slovenského národa, sa volajú Sloven-ky. A prirodzene národ, ktorý obýva toto Bohom mu dané najkrajšie územie na svete, nazýva sa národom sloven-ským. Tak prečo teda Slovák?! Kde sa nabralo toto označenie mužského príslušníka slovenského národa?! Nuž začnime teda bádať.

Čítajte viac...
 
Slovensko a Zakarpatsko PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Slavomír Hromada   
14.07.2009 20:12

Zakarpatsko, nazývané niekedy i Podkarpatskou Rusou bolo už na prelome 19. a 20. storočia najpestrejšou národnostnou oblasťou Uhorska. Vymedzovali ho župy Užhorodská, Berehovská, Ugočská a Marmarošská. Po rozpade Uhorska v roku 1918 si obyvateľstvo Zakarpatska žiadalo začlenenie do Č-SR a nie zotrvanie v štátnom zväzku s Maďarskom. Jedným zo špecifík Zakarpatska bola mimoriadne vysoká koncentrácia židovského obyvateľstva – žila tu celá polovica (80 000) príslušníkov židovského etnika z celej Č-SR. Zo 483 obcí Zakarpatska bolo len 9 takých, v ktorých židia nežili. Títo boli jedným z najdôležitejších a najúčinnejších nástrojov násilnej maďarizácie v Uhorsku. Počas jestvovania Č-SR však došlo ku kolonizácií Zakarpatska českými úradníkmi, žandárstvom, atď, keďže Zakarpatsko sa malo stať centrom „československosti“ a umožniť tak pevné zovretie Slovenska čechoslovakistami z východu i západu.

Mapa SR po 2.11.1938
Čítajte viac...
 
90. výročie vpádu maďarských bolševikov na Slovensko v roku 1919 PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Slavomír Hromada   
15.06.2009 19:30

Porážka Rakúska – Uhorska v 1. svetovej vojne znamenala jeho následný rozklad. Pokým v Rakúskej časti monarchie sa z rozpadom zmierili, v Uhorskej časti, ktorú si uzurpoval maďarský národ ako maďarskú vlasť, sa s týmto stavom nevedeli zmieriť. Od Uhorska sa odčlenila Vojvodina, Slavónsko, Krajina, Banát, aby utvorili s od Rakúska odčlenenou Dalmáciou, Istriou a Slovinskom a okupovanou Bosnou v spojení s už jestvujúcim Srbskom, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. Východná časť Uhorska pripadla Rumunsku a Horné Uhorsko (Slovensko) so Zakarpatskom malo byť začlenené do vznikajúceho Česko-Slovenska. Maďarskí predstavitelia robili všetko pre to, aby integritu Uhorska zachovali.

Čítajte viac...
 
Kam až vedú stopy slovenského osídlenia PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal SZT   
06.06.2009 19:06

V rámci zachovávania tradícií a odkrývania utajovaných faktov slovenskej histórie, vám prinášame krátky úryvok z knihy Pavla Križka pod názvom „Cesta do Sedmohradska“, vydanej v Turčianskom Svätom Martine v roku 1888, ako zvláštny výtlačok z Národných novín:

Čítajte viac...
 
Historické súvislosti vzniku 1.SR PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Ján Hodúr   
30.03.2009 20:01

Dňa 14. marca sme si pripomenuli okrúhle 70. výročie vzniku Slovenskej republiky (SR). Pri tejto príležitosti sa patrí pozrieť späť do minulosti a zistiť, ako sa pozerali na vznik samostatnej SR naši dejatelia, ktorých si vyvolil slovenský národ, aby stáli v jeho čele.

Čítajte viac...
 
« ZačiatokPredošlý12ĎalšíKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images