Národ.sk Politický program SNJ Volebný program SNJ do volieb v roku 2008
Volebný program SNJ do volieb v roku 2008 PDF Tlačiť E-mail
Slovenská národná jednota - Politický program SNJ
    „Nič pre seba, všetko pre národ –
    za lepší a pokojnejší život na Slovensku“

I. Ekonomický program

 • Zaviesť limit na dovoz potravinárskych produktov, najmä takých, ktoré sa dopestujú na Slovensku, a tiež liehovín, piva, minerálnych vôd a priemyselných výrobkov zo zahraničia s podobnou kvalitou a technickými parametrami aké sa vyrábajú na Slovensku
 • Zaviesť poriadok, kontrolu a zhospodárnenie v kľúčových exportných podnikoch a podporovať ich hospodársky rast a proexportnú politiku
 • Zaviesť poriadok vo FNM, a zabezpečiť kontrolu a vymáhanie splátok za sprivatizované podniky
 • Zdaňovanie privatizérov bez výnimky, a odbúranie daňových úľav
 • Podporovať štátnymi finančnými dotáciami poľnohospodárstvo za účelom zabezpečenia sebestačnosti výroby potravín v štáte
 • Podporovať rozvoj turistického ruchu formou dotácie štátu do dobudovania infraštruktúry vo vyhľadávaných turistických oblastiach
 • Podporovať koncepciu komunálnej politiky v otázke separovaného odpadu, za účelom získavania druhotných surovín

II. Sociálny program

 • Podporovať mladé slovenské rodiny formou bezúročných pôžičiek od štátu, hlavne na zaobstaranie bytov a stavbu rodinných domov
 • Podporovať rozširovanie strednej vrstvy obyvateľstva, ktorá je základným ukazovateľom ekonomickej a sociálnej úrovne spoločnosti
 • Podporovať dôchodcov formou úpravy – zvýšenia dôchodkov tak, aby sa bim zabezpečil po celoživotnej práci dôstojný život na odpočinku, ich spoločenské uplatnenia a využitie ich životných skúseností pre potreby spoločnosti
 • Podporovať ozdravenie zdravotníctva, skvalitnenie jeho služieb s cieľom zabezpečiť každému občanovi primeranú zdravotnú starostlivosť
 • Podporovať rodiny tak, aby sa im vrátil stáročiami overený význam pri výchove mladej generácie
 • Podporovať obnovu skvostov slovenskej histórie
 • Podporovať šport s cieľom vychovávať zdravú mladú generáciu

III. Legislatívny program

 • Vychádzajúc z našej preambuly a programových cieľov SNJ je potrebné upraviť poslanecké platy tak, aby osoba vykonávajúca poslanecký mandát mala záujem starať sa o blaho obyvateľstva. Jedným z mechanizmov je i uzákonenie mesačného platu poslanca tak, aby sa priblížil k mesačným zárobkom pracujúceho obyvateľstva. Táto forma tiež napomôže, aby v zákonodarnom zbore bol v čo najväčšej miere obmedzený počet tých, ktorí chcú byť poslancami z existenčných dôvodov
 • Budeme novelizovať znenie Ústavy SR tak, aby dokumentovala zloženie obyvateľstva. Základným článkom ústavy SR bude veta: „My, slovenský národ z vôle Božej sme sa rozhodli mať vlastný štát“.
 • Po doterajších skúsenostiach s činnosťou poslancov NR SR budeme novelizovať normy upravujúce činnosť, práva a povinnosti poslancov tak, aby počas výkonu poslaneckého mandátu nemohli vykonávať zároveň podnikateľskú činnosť ani činnosť v rôznych dozorných, správnych radách, predstavenstvách a ďalších orgánoch podnikov a obchodných spoločností.
 • Budeme novelizovať úpravu trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa a zákony upravujúce postavenie verejných činiteľov tak, aby sa zabránilo zneužívaniu právomocí a aby sa zabezpečila identifikovateľnosť spáchania trestného činu verejným činiteľom.
 • Budeme novelizovať školský zákon a zákon o vysokých školách tak, aby umožnil študovať každému kto o to prejaví záujem – bez prijímacích pohovorov.
 • V boji proti kriminalite a organizovanému zločinu budeme žiadať zvýšenú účinnosť boja proti korupcii a zrýchleného trestného konania v hospodárskej a občianskej kriminalite
 • Ďalej budeme požadovať nasledovnú reformu legislatívy:

   - Vo vízovej povinnosti a udeľovaní pracovných povolení cudzincom
   - V zamedzení organizovaného zločinu a šírenia drog
   - V zamedzení prostitúcie, pornografie pre mládež a šíreniu rôznych okultistických siekt po Slovensku, majúcich zhubný následok na morálny a mravný život jedinca a rodiny
   - Pri povoľovaní hazardných hier s akcentom na ich vplyv v spoločnosti
   - V štátnej správe zavedenie pracovných knižiek a definitívum pre zamestnancov

IV. Regionálny program

 • Budeme podporovať vytváranie drobného podnikania – rodinných podnikov v regiónoch za účelom zníženia nezamestnanosti na miestach bez pracovných príležitostí
 • V regiónoch ako Orava, Kysuce, Liptov, Spiš, v ktorých má priemerná ročná teplota vplyv na zvýšené náklady za vykurovanie, budeme požadovať aby sa vhodnou formou stanovila priemerná spotreba el. energie alebo plynu za ceny bez DPH

V. Cirkevný program

 • Budeme posilňovať význam duchovenstva pri sebauvedomovaní slovenského národa a jeho rozvoj
 • Budeme požadovať ústavne zakotviť nezastupiteľnú úlohu Cirkvi v spoločnosti a jej vzťah k štátu v duchovnej a materiálnej rovine
 • Vychádzajúc z vysokých morálnych princípov kresťanstva umožniť vo väčšej miere v tomto duchu získať vzdelanie predovšetkým v odboroch humánneho a sociálneho zamerania, a na jeho základe odborne pracovať v oblastiach zdravotníctva, sociálnych služieb, pri pomoci rodinám, pri zmierňovaní utrpenia chorých v nemocniciach, opustených, ktorí potrebujú pomoc, v beznádeji nezamestnaných a pod.

VI. Zahraničný program

 • Chceme, aby Slovensko ako suverénny štát malo s ostatnými štátmi sveta dobré priateľské vzťahy, s dôrazom na ich udržiavanie najmä so susednými štátmi, pri vzájomnom rešpektovaní suverenity
 • Sme prístupní diskusiám o spolupráci v rôznych svetových a európskych štruktúrach s podmienkou plného rešpektovania suverenity a práv nezávislého štátu. Prípadné členstvo v týchto zoskupeniach musí byť podmienené právom veta v otázkach týkajúcich sa Slovenska
 • Chceme uzavrieť vzájomne obojstranne výhodné obchodné a hospodárske dohody v oblastiach stavebníctva, energetiky, plynu, v spotrebnom, banskom a hutníckom priemysle s Ruskom, Ukrajinou, Bulharskom, Chorvátskom, Juhosláviou a Rumunskom s možnosťou pre Slovensko získať v krajinách, ktoré majú more, domovské právo v ich prístavoch
 • Chceme prehodnotiť doteraz platné medzinárodné zmluvy uzavreté doterajšími vládami s inými štátmi, najmä zmluvy uzavretej s Maďarskom.
 • Chceme prehodnotiť doterajšiu činnosť diplomatických pracovníkov vo všetkých úrovniach diplomatických služieb
 • Budeme uprednostňovať a podporovať iniciatívy, ktoré uprednostňujú diplomatickú formu riešenia medzinárodných sporných otázok a z nich vyplývajúcich konfliktov
 • Prostredníctvom diplomacie vyvinúť maximálnu snahu, aby kultúrne historické dedičstvo patriace nášmu národu, ktoré sa na základe administratívnych rozhodnutí toho ktorého obdobia, keď Slovensko bolo súčasťou väčšieho štátneho celku, vrátili späť na ich pôvodné miesta, odkiaľ boli z titulu vtedajšej štátnej a úradnej moci odvezené z územia Slovenska
 • Prostredníctvom diplomacie vyvinúť maximálnu snahu, aby Slovensko bolo odškodnené za materiálne škody spôsobené Maďarskom počas okupácie južného Slovenska, Nemeckom za podlžnosti z prvej Slovenskej republiky, a za materiálne škody spôsobené Slovensku počas tzv. SNP a Českom spôsobené pri delení spoločného štátneho majetku.
 • Budeme nadväzovať spoluprácu s európskymi kriminálnymi policajnými zložkami na potlačenie šírenia drog a iného medzinárodného organizovaného zločinu
 • Prostredníctvom diplomacie budeme trvať na tom, aby sa predstavitelia Rady Európy, Washingtonu a NATO prestali miešať do slovenských vnútorných záležitostí, najmä do slovenskej menšinovej politiky, výučby na školách a jazykového zákona.
 • Prostredníctvom diplomacie budeme s NATO udržiavať priateľské kontakty, avšak našim cieľom nie je vstup do NATO, sme proti tomu aby sa vojaci slovenskej armády podieľali na vojenských aktivitách NATO na cudzích územiach, a sme aj proti tomu, aby na tieto aktivity Slovensko finančne prispievalo

  Strana Slovenská národná jednota garantuje, že vytýčený program bude priebežne po voľbách napĺňať konkrétnymi skutkami, pretože sa drží odkazu Andreja Hlinku, vyjadreného v hesle „Za Boha život - za národ slobodu", ktoré je tým najlepším programom. Keby žil podľa neho každý Slovák, nebolo by treba boja proti kriminalite, nebol by ani strach o sociálne istoty, ani strach o stratu štátnosti, ani problém tvoriť a zachovávať kultúrne dedičstvo, pretože zmysel života každého príslušníka slovenského národa Andrej Hlinka obsiahol v tomto, zatiaľ nikde na svete nevyslovenom hesle. Kandidáti zo strany Slovenská národná jednota, ak budú zvolení do parlamentu, Hlinkove heslo premietnu do života slovenského národa tak, ako si to stanovili vo svojom volebnom hesle: „Nič pre seba, všetko pre národ – za lepší a pokojnejší život na Slovensku“.


  Stanislav Svorad v.r. - člen VV CR SNJ
  Dušan Rajčan, v.r. - člen VV CR SNJ
  Štefan Štefánik, v.r. - člen VV CR SNJ
  Ján Petráš, v.r. - člen VV CR SNJ
  Eva Balková, v.r. - tajomník CR SNJ
  Stanislav Pánis, v.r. - Predseda SNJ
 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images